Мова на сайті: Укр Укр | Рус Рус

ДОГОВІР

КУПІВЛІ – ПРОДАЖУ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автокредит Плюс», ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 34410930, зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 14.06.2006 року, номер запису 12241020000027318, надалі Покупець, керуючись ст.634 ЦКУ пропонує необмеженому колу осіб, надалі Продавець, укласти договір шляхом приєднання Продавця/ів до Договору на умовах:
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати у власність Покупця транспортний засіб, технічні характеристики якого зазначені в Заяві про приєднання до цього Договору , а Покупець зобов’язується прийняти й оплатити його на умовах цього Договору.

1.2. Автомобіль належить Продавцеві на підставі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу, дані про яке зазначені в Заяві про приєднання до цього Договору.

1.3. Продавець стверджує, що на момент укладення цього Договору Автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено з іншими особами будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування. Треті особи не мають прав на Автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п.6 Ст.203 ЦК України). Згода іншого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку.

1.4. Продавець гарантує, що Автомобіль за цим Договором передається у справному стані, який відповідає технічним нормам і звичайним вимогам до нього.

1.5. Автомобіль перебував в експлуатації, але водночас задовольняє потреби Покупця і не погрожує безпеці його життя та здоров’я, безпеці дорожнього руху, навколишнього природного середовища, а також не завдає шкоди майну Покупця та третім особам.

1.6. Продавець заявляє, що за цим Договором продаж рухомого майна є  операцією, що підлягає оподаткуванню.

1.7.  Цей Договір публічно доводиться необмеженому колу осіб   шляхом його розміщення (публікації) на:офіційному веб-сайті Покупця www.____________.com.ua (постійно доступний для ознайомлення).

 

 

2. ЦІНА АВТОМОБІЛЯ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Оціночна вартість Автомобіля, відповідно до Висновку авто-товаротранспортної експертизи.

2.2. Продаж Автомобіля за цим Договором, за домовленістю Сторін вчиняється за вартістю що зазначена в Заяві про приєднання до цього Договору.

2.3. Покупець за цим Договором сплачує вартість Автомобіля шляхом безготівкового платежу на рахунок Продавця, зазначений у розділі 7 Заяви про приєднання до цього Договору.

2.4. Продаж Автомобіля за цим Договором може вчинятися із відстроченням або розстроченням платежу. Сплата вартості Автомобіля здійснюється Покупцем регулярними платежами згідно з графіком внесення платежів, визначеним у Заяві про приєднання до цього Договору, за наявності підписаного обома Сторонами акту приймання–передання Автомобіля від Продавця до Покупця і виконання Продавцем п.4.1.4. цього Договору.

2.5. Розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні.

2.6. Витрати, пов’язані зі зняттям Автомобіля з державної реєстрації, покладаються на Продавця і не підлягають компенсації з боку Покупця.

 

3. ПРАВО ВЛАСНОСТІ, ПЕРЕХІД РИЗИКУ ЗНИЩЕННЯ АБО ПОШКОДЖЕННЯ ТОВАРУ

3.1. Право власності на Автомобіль переходить до Покупця на підставі цього Договору з моменту підписання Сторонами акту приймання-передання Автомобіля.

3.2. Гарантією виконання грошових зобов’язань Покупця за цим Договором виступає Автомобіль. Сторони погодили, що цей Договір укладений із скасувальною обставиною: у разі якщо Покупець порушив термін сплати одного з регулярних платежів, визначених у Заяві про приєднання до цього Договору, більше ніж на 5 банківських днів,   право власності на Автомобіль повертається Продавцю.

3.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Автомобіля переходить від Продавця до Покупця з моменту фактичного приймання Автомобіля Покупцем і підписання Сторонами акту приймання-передання Автомобіля.

 

4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАННЯ ТОВАРУ

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. передати Автомобіль Покупцеві за актом приймання-передання, протягом 2-х (двох) робочих днів з дати підписання цього Договору;

4.1.2. попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль;

4.1.3. зберігати Автомобіль до його передачі від Продавця до Покупця за актом приймання-передання;

4.1.4. передати Покупцеві документи, необхідні для проведення державної реєстрації Автомобіля в органах ДАІ МВС України. Ці документи містять, але не обмежуються наступними документами на Автомобіль: попереднє свідоцтво про державну реєстрацію транспортного засобу, довідку (облікову картку) про зняття транспортного засобу з державного обліку, транзитний номерний знак, виданий реєстраційно-екзаменаційним підрозділом ДАІ МВС України;

4.1.5. своєчасно попереджати Покупця про будь-які обставини і причини, що унеможливлюють виконання цього Договору.

4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. прийняти від Продавця Автомобіль на умовах і у строки, передбачених п.4.1.1 цього Договору;

4.2.2. оплатити вартість Автомобіля на умовах, передбачених розділом 2 цього Договору;

4.2.3. своєчасно попереджати Продавця про будь-які обставини і причини, що унеможливлюють виконання цього Договору.

4.3. Інші права та обов’язки Сторін, не зазначені у цьому Договорі, але стосуються предмету цього Договору, встановлюються чинним законодавством України.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  СТОРІН

5.1. Відповідальність Сторін за цим Договором встановлюється згідно з чинним законодавством України.

 

6. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ

6.1. Всі спори, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

6.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ДО НЬОГО ЗМІН

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з  моменту  підписання обома Сторонами  Заяви про приєднання до Договору купівлі-продажу, і діє до виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором в повному обсязі.

7.2. Зміни та доповнення цього Договору оформлюються Додатковою угодою про такі зміни, що підписуються обома Сторонами Договору.

7.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

8. СТАТУС ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ

8.1. Покупець є платником податків на загальних підставах.

8.2. Продавець  є платником податку на доходи з фізичних осіб на загальних підставах відповідно до Податкового кодексу України, не є суб’єктом підприємницької діяльності, не є платником ПДВ.

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Сторони за цим Договором несуть повну відповідальність за правильність вказаних у цьому Договорі реквізитів і статусів платників податків та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти один одного про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.

9.2. Права і обов’язки будь-якої Сторони за цим Договором не можуть бути передані іншим особам без письмової згоди на те іншої Сторони.

9.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами уповноважених на те осіб, які представляють Сторони за цим Договором та скріплені печаткою Покупця.

9.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсності Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

9.5. Назви статей цього Договору використовуються лише для зручності та жодним чином не впливають на їх зміст і тлумачення.

9.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному примірнику для кожної Сторони.

9.7. Сторони за цим Договором дійшли згоди, що при вчиненні правочину та оформленні документів за цим Договором Покупець має право використовувати факсимільне відтворення підпису директора та факсимільне відтворення відтиску печатки Покупця технічним печатним пристроєм, при цьому такі документи будуть мати юридичну силу.

 

ПОКУПЕЦЬ: ТОВ “Автокредит Плюс”                                             

Директор                                                                                                                   Кравчута В.А.